1. Nếu bạn có bài viết, hình ảnh hoặc những thông tin về Giao Thủy, hãy gửi bài trực tiếp lên Trang tin tức Cộng Đồng Giao Thủy Online hoặc hãy gửi về địa chỉ email: info@giaothuy.com

đỪnG cHúC aNh hẠnH pHúC... bỞi eM cHíNh lÀ hẠnH pHúC cỦa aNh đÓ...!

Thảo luận trong 'TT Ngô Đồng' bắt đầu bởi 1chut.codon, 8/3/12.

By 1chut.codon on 8/3/12 lúc 10:05
 1. 1chut.codon

  1chut.codon Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  24/6/10
  Bài viết:
  50
  Đã được thích:
  0
  0h40' sÁnG......!
  24/09/2010

  nGoÀi tRờI đAnG mƯa tO lẮm eM ạ........ mƯa nHư tRúT nƯớc......... mƯa nHư mUốn tRúT hẾt tÂm tƯ cỦa aNh eM ạ.
  cÓ lẼ....... gIờ nÀy eM đAnG nGủ sAy rỒi nHỉ, cÓ lẼ...... eM đAnG tRìM sÂu tRoNg gIấC nGủ vỚi nHữNg gIấC mƠ đẸp rỒi vÀ aNh bIếT cHắC mỘt đIềU aNh kHôNg cÓ tRoNg gIấC mƠ đÓ đÂu nHỉ.
  mƯa tO lẮm........ nHưNg sẼ kHôNg tO bẰnG tÌnH yÊu cỦa aNh dÀnH cHo eM, nHữNg gIọT mƯa tRúT xUốNg rỒi cŨnG tHấM dẦn vÀo đẤt rỒi lẠi tAn bIếN mẤt tRưỚc bÌnH mInH nGàY hÔm sAu....... nHưNg tÌnH yÊu cỦa aNh dÀnH cHo eM tHỳ sẼ kHôNg cÓ cÁi gÌ cÓ tHể lÀm nÓ tAn bIếN đƯợC đÂu eM........!
  aNh kHôNg bIếT nÊn nÓi gÌ vỚi eM bÂy gIờ cẢ aNh bỐi rỐi lẮm aNh âN hẬn lẮm, aNh .............. vÀ aNh yÊu eM nHiỀu lẮm
  đÊm nÀy cHỉ cÓ mÌnH aNh nGồI đÂy vÀ vIếT lÊn nHữNg dÒnG nÀy cHo rIêNg mÌnH, nẾu........ đỌc đƯợC xIn eM hÃy hIểU cHo tÌnH cẢm cỦa aNh dÀnH cHo eM nHiỀu đẾn tHế nÀo, tRưỚc đÂy.... đÚnG lÀ aNh cHưA yÊu eM, nHưNg......... gIờ tHÌ kHáC rỒi aNh đà yÊu eM vÀ aNh mUốN cHúNg mÌnH đƯợC Ở bÊn nHaU, nHưNg vỚi eM cHắC lÀ aNh cHỉ cÒn lÀ kÝ ứC mÀ tHôI eM nHỉ, aNh đà tỪnG xIn eM rẤt nHiềU lẦn cHo aNh 1 cƠ hỘi 1 tHôI 1 lẦn nỮa tHôI nHưNg sAo mÀ kHó kHăN vẬy cHứ.
  hẠnH pHúC cỦa aNh vÀ eM qUá xA vỜi vẬy sAo....... kHôNg aNh kHôNg tIn......... nẾu eM đà tỪnG yÊu aNh hAy đƠn gIảN cHỉ lÀ tHíCh aNh tHôI cŨnG đƯợC........... tHì aNh xIn eM hÃy cHo aNh mỘt cƠ hỘi.......... mỘt lẦn nỮa tHôi........... aNh sẼ mAnG lẠi hẠnH pHúC cHo eM.
  mÀ eM cŨnG đỪnG bẢo aNh đI tÌm hẠnH pHúC Ở nƠi kHáC... cŨnG đỪnG nÓi nGưỜi kHáC sẼ đEm lẠi hẠnH pHúC đẾn cHo aNh..........sAo........ nGưỜi mAnG hẠnH pHúC cHo aNh lẠi kHôNg pHảI lÀ eM cHứ........ đỪnG bAo gIờ cHúC aNh hẠnH pHúC.......... bỜi vÌ eM cHíNh lÀ hẠnH pHúC cỦa aNh
  mỘt nGưỜi kHôNg tHể bƯớC tRêN cOn đƯờNg đỜi mỘt mÌnH đƯợC......... vÀ aNh cŨnG tHế....... aNh cẦn mỘt nGưỜi bƯớC cÙnG aNh........ kHôNg cẦn bIếT cOn đƯờNg pHíA tRưỚc nHư tHế nÀo......... nHưNg aNh vẪn mOnG nGưỜi đI cÙnG aNh hẾt cOn đƯờNg đÓ lÀ eM.
  hẠnH pHúC lÀ kHi aNh vÀ eM cHuNg đÔi


  nẾu kHoẢnG cÁcH gIữA 2 tA lÀ 1000 bƯớC​
  xIn eM bƯớC mỘt bƯớC... đỂ aNh bƯớC 999 bƯớC cÒn lẠi​
  eM nHé...!​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Bình luận

Thảo luận trong 'TT Ngô Đồng' bắt đầu bởi 1chut.codon, 8/3/12.